Ubezpieczenia

Razem z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. przygotowaliśmy dla Was możliwość dokupienia dodatkowych ubezpieczeń, dzięki którym z jeszcze większym spokojem będziecie mogli przygotowywać się do startu, jak i bezpiecznie wystartować.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji chroni w określonych przypadkach przed utratą kosztów związanych z opłatą startową. Ubezpieczyciel pokryje koszty w związku z rezygnacją ubezpieczonego z uczestnictwa w imprezie sportowej, jednak nie więcej niż rzeczywiste i udokumentowane koszty opłaty startowej.

Wypłata ubezpieczenia następuje w określonych w Warunkach Ubezpieczenia przypadkach. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem przed podjęciem decyzji o kupnie ubezpieczenia. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można wykupić tylko i wyłącznie w momencie rejestracji do zawodów.

W zakresie ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaca świadczenia ubezpieczeniowe w przypadku rezygnacji z imprezy sportowej z następujących powodów:

 

  •   nieszczęśliwego wypadku, zgonu, nagłego zachorowania ubezpieczonego przed rozpoczęciem się imprezy sportowej, co uniemożliwiło ubezpieczonemu udział w imprezie sportowej,
  •   nieszczęśliwego wypadku osoby bliskiej oraz nagłego zachorowania osoby bliskiej przed rozpoczęciem się imprezy sportowej, co uniemożliwiło ubezpieczonemu udział w imprezie sportowej poprzez konieczność sprawowania opieki przez ubezpieczonego na rzecz tej osoby bliskiej bądź z powodu zgonu tej osoby,
  •   wystąpienia szkody w mieniu ubezpieczonego będącej skutkiem zdarzenia losowego, w związku z czym w dniach, w których odbędzie się impreza sportowa, konieczna będzie obecność ubezpieczonego we wskazanym miejscu w celu dokonania czynności prawnych lub administracyjnych,
  •   bezwarunkowego wezwania ubezpieczonego przez uprawnione władze administracji Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego zamieszkania w dniach, w których odbędzie się impreza sportowa,
  •   kradzieży lub utraty dokumentów wymaganych przez organizatora imprezy sportowej, po warunkiem, że zdarzenie to miało miejsce nie wcześniej niż na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie się imprezy sportowej, zostało zgłoszone odpowiednim władzom oraz udokumentowane przez ubezpieczonego, co uniemożliwiło ubezpieczonemu udział w imprezie sportowej.

Usługa ubezpieczenia rezygnacji jest dostępna wyłącznie podczas rejestracji na zawody.