Regulamin

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY 
1. Organizatorem GFNY Kids Gdynia jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 31 A, 02-781 Warszawa. 
2. Impreza odbywa się przy wsparciu finansowym miasta Gdynia oraz we współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu. 

II. TERMIN, TRASY 
1. BIURO ZAWODÓW: Skwer Kościuszki, czynne 26 maja 2018 r., w godz. 12:00-19:00. 
2. START i META: na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 
3. GFNY Kids Gdynia odbędzie się w niedzielę dnia 27.05.2018 r. 
4. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. 
5. Program startów: 
08:30 - dystans 3200 m
09:00 - dystans 2400 m
09:15 - dystans 1600 m
09:30 - dystans 800 m
Organizator zastrzega sobie możliwości zmiany harmonogramu startów.

III. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE 
1. K5/M5 (5-6 lat) - 800 m (1 pętla)
2. K7/M7 (7-8 lat) - 1600 m (2 pętle)
3. K9/M9 (9-10 lat) - 2400 m (3 pętle)
4. K11/M11 (11-12 lat) - 3200 m (4 pętle)
O przynależności do poszczególnych kategorii decyduje rok urodzenia. 

IV. NAGRODY 
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą GFNY Kids Gdynia, otrzymają pamiątkowe medale na mecie. 
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród. 
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie do 30 czerwca 2018 r. 
4. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych K5/M5, K7/M7, K9/M9, K11/M11 otrzymają okolicznościowe statuetki i nagrody rzeczowe. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W zawodach mogą wziąć udział osoby urodzone pomiędzy w latach 2006-2013. 
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zawodach osób niepełnoletnich jest własnoręczne podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zawodach, które będzie dostępne w Biurze zawodów oraz przedstawienie dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego wiek dziecka.
3. Zawodnicy niepełnoletni biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców/opiekunów prawnych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że rodzic/opiekun prawny rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem dziecka/podopiecznego w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.

4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatora oraz służby porządkowe. 
5. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją. 
6. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 
1. Zgłoszenia do GFNY Kids Gdynia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.SlotMarket.pl. 
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 23 maja 2018 r. Po tym terminie, jeżeli limit zgłoszeń nie zostanie wyczerpany, rejestracja będzie możliwa w Biurze zawodów, 26 maja w godz. 12:00 - 19:00. 
3. Limit uczestników w GFNY Kids Gdynia wynosi łącznie 200 osób (po 50 dla każdej kategorii wiekowej). Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu. 
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 
5. Opłatę za udział w GFNY Kids Gdynia należy uregulować od razu przy rejestracji, za pośrednictwem Blue Media. W innym wypadku zgłoszenie nie jest brane pod uwagę. 
6. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej. 
7. Potwierdzeniem rejestracji jest e-mail wysłany na adres podany w formularzu oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika SlotMarket.pl. 
8. Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu wpłaty: 
do 31 marca 2018    30 PLN
do 30 kwietnia 2018    40 PLN
do  23 maja 2018    50 PLN
w biurze zawodów    75 PLN
9. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na inny rok lub innego uczestnika. 
10. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik GFNY Kids Gdynia otrzymuje: 
• ubezpieczenie NNW, 
• numer startowy wraz z czterema agrafkami, 
• pamiątkową koszulkę, 
• medal na mecie, 
• upominki od sponsorów i partnerów imprezy. 
12. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie. 
13. Prośby o wystawienie Faktur VAT należy kierować na adres e-mail: faktury@sportevolution.pl 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników GFNY Kids Gdynia jest SE Group Sp. z o.o.., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna. 
2. Dane osobowe uczestników GFNY Kids Gdynia przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w GFNY Kids Gdynia. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
4. Dane osobowe uczestników GFNY Kids Gdynia będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w GFNY Kids Gdynia, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt. 
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 7.Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z GFNY Kids Gdynia, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem " GFNY Kids Gdynia - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy – bezpośrednio, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: info@gfnygdynia.pl
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 
3. Reklamacje dotyczące GFNY Kids Gdynia Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących GFNY Kids Gdynia będzie ostateczna..

IX. UWAGI KOŃCOWE 
1. Wszystkich uczestników GFNY Kids Gdynia obowiązuje niniejszy regulamin. 
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie. 
3. Każdy uczestnik GFNY Kids Gdynia jest zobowiązany do  umieszczenia numeru startowego podczas wyścigu z tyłu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji. 
4. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów. 
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy. 
6. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie Mety oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania rzeczy i opuszczenia Strefy przez zawodnika. 
7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.gfnygdynia.pl oraz przekazane do informacji mediów. 
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. GFNY Kids Gdynia odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 
9. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o wprowadzonych zmianach. 
10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.