Promocja Decathlon

Od 3 kwietnia w sieci sklepów Decathlon trwa akcja promocyjna „Kup rower B'TWIN z serii ultra, a pakiet startowy GFNY Polska Gdynia otrzymasz gratis”. 

Przez cały kwiecień do każdego zakupionego roweru szosowego B'TWIN z serii Ultra będzie można otrzymać voucher na pakiet startowy GFNY Gdynia o wartości 450 złotych.   Rowery objęte promocją są to modele wyścigowe z najwyższej serii szosowej w 
Decathlon, posiadają rame full carbon monocoque lub cieniowaną aluminiową i najwyższej klasy osprzęt. Ramy mają homologację UCI.

GFNY Polska Gdynia to klasyk kolarski na globalnej licencji Gran Fondo New York. Aktualnie to największy na świecie cykl imprez kolarskich dla amatorów.  Pierwsza edycja GFNY Polska Gdynia odbędzie się już 27 maja 2018 roku.  Decathlon został oficjalnym partnerem wydarzenia.

- Uczestnicy mają do wyboru dwa dystanse – 80km i 134km. Trasy zostały wytyczone po Kaszubach, a start i meta zawodów będą zlokalizowane na Skwerze Kościuszki w Gdyni – mówi Michał Drelich, dyrektor zarządzający agencji SE Group.

Ambasadorem GFNY Gdynia jest Zenon Jaskuła, jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy w historii, trzeci zawodnik Tour de France i wicemistrz olimpijski z Seulu.

Organizatorem GFNY Gdynia i wyłącznym licencjobiorcą marki Gran Fondo NY na Polskę jest agencja SE Group. SE Group specjalizuje się w organizacji masowych imprez sportowych. Agencja stoi za takimi wydarzeniami jak m.in. Onico Gdynia Półmaraton, DOZ Maraton Łódź, Enea IRONMAN 5150 Warsaw czy Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.

REGULAMIN PROMOCJI „KUP ROWER SZOSOWY BTWIN Z SERII ULTRA, A PAKIET STARTOWY GFNY GDYNIA OTRZYMASZ GRATIS”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „KUP ROWER SZOSOWY BTWIN Z SERII ULTRA, A PAKIET STARTOWY GFNY GDYNIA OTRZYMASZ GRATIS””, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Promocją”.

2. Organizatorem Promocji jest DECATHLON SP. Z O.O.. przy ul. Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” lub „DECATHLON”.

3. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników Promocji (dalej zwanych: Uczestnikami”) tj. pełnoletnich osób fizycznych będących posiadaczami KARTY DECATHLON, które w okresie trwania Promocji dokonały w sklepach sieci DECATHLON zakupu roweru szosowe B'TWIN z serii ULTRA (dalej zwanych: „Produktami Promocyjnymi”) .

4. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Promocji, w tym podmioty lub pracownicy podmiotów, świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Promocji.

5. Celem Promocji jest zachęcenie Uczestników do realizacji większej ilości transakcji i informowania klientów o możliwości zakupów urządzeń marki BTWIN.

6. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będzie prowadzona w okresie od 3.04.2018 do 30.04.2018 r. Promocja może zostać przedłużona na czas oznaczony.

7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej https://www.decathlon.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji jest dobrowolne i jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Nagrodą w Promocji jest 50 pakietów startowych na zawody kolarskie dla amatorów GFNY Polska Gdynia, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Nagrodą”.

3. Nagrodę otrzyma każdy Uczestnik, który w okresie trwania Promocji tj. w dniach od 1.04.2018 r. do wyczerpania zapasów, w punkcie sprzedaży Produktów Promocyjnych dokona w sklepach sieci DECATHLON zakupu roweru szosowe B'TWIN  z serii ULTRA oraz zachowa oryginał paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych, i zarejestruje ten zakup na swojej Karcie Klienta Decathlon.

4. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w punkcie sprzedaży, w którym Uczestnik zakupił Produkty Promocyjne, po okazaniu oryginału paragonu albo faktury VAT potwierdzających dokonanie zakupu Produktów Promocyjnych i po zweryfikowaniu rejestracji zakupu na Kartę Klienta Decathlon.

5. W przypadku niedostępności Nagrody w punkcie sprzedaży, nagroda zostanie wysłana przez Organizatora najpóźniej w 14 dni po zakupie Produktu Promocyjnego.
6. W przypadku zakupu produktów promocyjnych w sklepie internetowym, nagroda zostanie wydana Uczestnikowi Promocji przez Organizatora, a szczegóły będą ustalone drogą mailową.

7. Nagrody będą wydawane tylko i wyłącznie do rąk własnych Uczestników Promocji. Nagrody nie mogą być odebrane przez członków rodziny ani osoby trzecie.

8. Podczas wydania nagrody Zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej Nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty, paszport, dokument prawa jazdy).

9. Wartość Nagrody nie przekracza kwoty 760 zł. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę. Nie jest również możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim.

10. Przyznanie Nagrody nie ma charakteru konkursowego, nie jest również wynikiem przypadku.

11. Wydanie oraz przekazanie Nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

12. Wartość przekazanych osobom fizycznym nie prowadzącym pozarolniczej działalności gospodarczej Nagród zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych, stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2010 r. Nr 51 poz. 307), zgodnie z którą wolna od podatku dochodowego jest m.in. wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

13. Opodatkowanie Nagród należnych osobom fizycznym prowadzącym działalność pozarolniczą następuje na zasadach opodatkowania przychodu uzyskiwanego z pozarolniczej działalności gospodarczej, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dn. 26 lipca 1991 r. (t. j. Dz.U. nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.).

14. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji przez Organizatora w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, a także na potrzeby komunikacji marketingowej DECATHLON, również w przyszłości. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. Uczestnik zachowuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmieniania, uzupełniania lub poprawiania. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

§ 3 Nadzór nad przebiegiem Promocji

1. W celu zapewnienia prawidłowości przebiegu Promocji, w tym przyznawania Nagród, Organizator wyznaczy osoby, do których zadań należeć będzie stałe czuwanie nad prawidłowością przebiegu Promocji, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Promocją oraz przyznawaniem Nagród, rozpatrywanie reklamacji, itp.

§ 4. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie listem poleconym przesłanym na adres: DECATHLON SP. Z O.O.., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa przez cały czas trwania Promocji oraz w ciągu miesiąca po jej zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom.

2. Pisemne reklamacje powinny zawierać pełne dane reklamującego i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Decydująca jest data stempla pocztowego.

§ 5. Postanowienia końcowe

1. Promocja może zostać zakończona przed upływem wyznaczonego terminu, pod warunkiem poinformowania wszystkich Uczestników Promocji co najmniej na 7 dni przed jego zakończeniem. Organizator może umieścić informacje w anonsie prasowym. Uczestnikom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Promocji.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji niniejszego Regulaminu, rozstrzygnięć dokonywać będzie Organizator.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Promocji, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych (np. siły wyższej).

6. Wszelkie spory i roszczenia związane z Promocji rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Promocji i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Organizator Promocji:

DECATHLON SP Z O.O.

Ul. Geodezyjna 76

03-290 Warszawa

* Lista rowerów BTWIN biorących udział w Promocji: ULTRA 900 CF, ULTRA 920 CF, ULTRA 940 CF, ULTRA 900 AF, ULTRA 520 AF GF, ULTRA 920 AF, ULTRA 500 AF GF, ULTRA 920 CF Potenza

ULTRA 500 AF GF